Betlehemi Láng

Biblai helyek a betlehemi lánghoz

Világosság

Zsolt 27, 1-14 – „Világosságom és üdvösségem az Úr.”

Zsolt, 78, 14 – „Nappal a felhõben vezette õket, éjjel pedig a tûznek fényénél.”

Zsolt 107, 1-15 – „Kivezette õket a sötétségbõl és a halál árnyékából”

Iz 58, 3-11 – Az igazi böjt az irgalmasság gyakorlása.

Iz 42, 5-7 – „Megtettelek a nemzeteknek világosságul.”

*Iz 9-1-6 – „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát.”

Iz 59, 8-20 – „Világosságra várunk, s íme sötét van.”

Iz 60, 1-3 – „Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod.”

*Mt 5, 14-16 – „Ti vagytok a világ világossága”

Jn 1, 9-12 – „Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.”

Jn 8, 12 – „Én vagyok a világ világossága.”

*1Tessz 5, 1-8 – „A világosság és a nappal fiai vagytok!”

Béke

Zsolt 85, 9-14 – Az Úr a békét hirdeti.

Péld 10, 10 – „Békességet szerez, aki nyíltan dorgál.”

Mt 5, 3-9 – „Boldogok a békességben élõk”

Mt 5, 23-26 – „Békülj ki embertársaddal!”

Mt 5, 38-42 – A rosszat jóval kell viszonozni.

Mt 58, 43-48 – „Szeressétek elenségeiteket!”

Lk 2, 8-14 – „Békesség a földön a jóakaratú embereknek!”

Lk 2, 25-35 – „Most bocsásd el szolgádat uram, szavaid szerint békességben.”

Jn 14, 27 – „Az én békémet adom nektek.”

ApCsel 10, 34-36 – Isten békét hirdetett Jézus Krisztus által.

Róm 12, 9-21 – „Éljetek mindenkivel békességben!”

2Kor 13,11 – „Éljetek egyetértésben és békében!”

Ef 2, 11-18 – Jézus Krisztus a mi békességünk.

Ef 4, 1-6 – „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fönntartsátok a Lélek egységét!”

Kol 3, 12-15 – „Krisztus békéje töltse be a szíveteket!”

2Tessz 3, 16 – „A békesség Ura adjon nektek békét!”

Jak 3, 13-18 – „Az igazság gyümölcsét békében vetik el.”

1Pét 3, 8-12 – „Aki ez életnek örülni szeretne, … keresse a békét, járjon utána.”

Jeruzsálem békéje

Zsolt 122, 1-9 – „Kérjétek Jeruzsálem számára, ami békességre szolgál.”

Iz 2, 1-5 – Jeruzsálem örökké tartó békét teremt.

Mik 4, 1-5 – Jeruzsálem a béke útjaira tanít.